Mentalbeskrivningsöversikt över våran 1:a kull efter Wellfith´s Feodora och Pognos Hilton

Aragorn = Astro
Bilbo
Eo = Eowyn
Ess = My Preciouss
Gina = Galadriel
Kisen = Isildur
Mira
Smilla = Moria
Sting

Mentalbeskrivnings protokoll 040531 Schnauzergläntans Kennel – Sagan om Ringen.

 

 

1

2

3

4

5

Kommentar

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Smilla
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Ess, Astro, Bilbo, Kisen, Eo, Gina, Mira, Sting
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Astro, Bilbo, Kisen, Eo, Mira, Smilla
Följer med hela sträckan, neutral.

Ess, Gina, Sting
Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

 

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Smilla
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Astro, Bilbo, Eo, Gina
Accepterar. Är neutral.

Ess, Kisen, Mira, Sting
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Bilbo.Kisen, Eo
Leker ej men visar intresse.

Astro, Mira
Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Ess, Gina, Smilla, Sting
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

2b. LEK 1
Gripande

Bilbo
Griper ej.

Astro, Kisen, Eo
Griper ej, nosar på föremålet.

Ess, Gina, Mira, Smilla
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Sting
Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

2c. LEK 1
Dragkamp

Astro. Bilbo
Biter ej.

Kisen
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Eo, Mira, Smilla
Biter - drar emot, släpper, tar om.

Gina, Sting
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Ess
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

 

3a. JAKT
Förföljande


Astro, Bilbo, Kisen,
Sting ggr 2
Startar ej.

 Startar men avbryter.

Eo, Mira, Sting, Gina ggr 2
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Ess, Gina, Smilla, Mira ggr 2
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. JAKT
Gripande

Astro, Bilbo, Kisen, Sting, Eo
Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Ess, Smilla, Mira, Eo ggr2
Griper ej, nosar på föremålet.

Gina
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Ess, Kisen, Eo, Sting, Gina, Smilla
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.

Astro, Bilbo, Mira
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Bilbo, Mira, Eo, Smilla, Sting
Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Ess, Astro, Kisen, Gina
Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST. LEK
Hot/agg.


Astro, Bilbo Kisen, Gina, Sting, Mira, Smilla
Inga skall eller morrningar.

Eo
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Ess
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

 

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Ess, Eo, Smilla
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Gina
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Mira
Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Astro, Sting
Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Bilbo, Kisen
Går fram direkt till fig. utan hjälp.

 

5d. AVST.LEK
Leklust

Ess, Eo, Mira,Smilla
Visar inget intresse.

Kisen
Leker ej men visar intresse.

Astro, Bilbo, Gina
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Sting
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Ess, Eo, Mira, Smilla
Visar inget intresse.

Astro, Bilbo, Kisen, Gina
Blir aktiv men avbryter.


Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Sting
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

 

6a. DUMPEN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Astro, Bilbo
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Kisen, Mira, Smilla, Sting
Flyr högst 5 meter.

Ess, Eo. Gina
Flyr mer än 5 meter.

 

6b. DUMPEN.
Hot/agg.

Astro, Eo, Mira, Sting
Visar inga hot-beteenden.

Ess, Bilbo, Kisen, Gina, Smilla
Visar enstaka hot-beteenden.

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6c. DUMPEN.
Nyfikenhet

Ess, Astro, Kisen, Sting, Gina, Mira, Smilla
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Bilbo, Eo
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. DUMPEN.
Kvarstående rädsla


Astro, Bilbo, Eo
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gina, Mira
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Kisen
Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Ess, Smilla, Sting
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6e. DUMPEN.
Kvarstående intresse

Bilbo, Kisen, Eo, Sting, Gina, Mira, Smilla
Inget intresse för overallen.

Astro, Gina
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Ess
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a.  SKRAMMEL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Bilbo
Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ess
Flyr högst 5 meter.

Asstro, Kisen, Eo, Sting, Gina, Mira, Smilla
Flyr mer än 5 meter.

 

7b. SKRAMMEL.
Nyfikenhet

Bilbo, Kisen, Eo
Går inte fram

Astro, Gina
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Smilla
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Ess, Gina
Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c. SKRAMMEL.
Kvarstående rädsla


Bilbo, Mira
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ess, Astro, Gina
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Kisen, Eo
Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Smilla, Sting
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. SKRAMMEL.
Kvarstående intresse


Bilbo, Kisen, Eo, Gina, Mira, Smilla, Sting
Inget intresse för ljudkällan.

Ess, Astro
Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

 

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteenden

Kisen, Eo, Gina, Mira, Smilla, Sting
Visar enstaka hotbeteenden.

Ess, Astro, Bilbo
Visar flera hot-beteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Astro, Smilla
Tittar till mot spökena då och då.

Eo, Gina, Mira, Sting
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Ess, Bilbo, Kisen
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN
Rädsla


Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Kisen
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Ess, Astro, Bilbo, Eo, Gina, Mira, Smilla, Sting
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Ess, Astro, Bilbo, Smilla, Sting, Eo, Gina
Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Kisen, Mira
Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN
Kontakt

Astro, Bilbo, Eo, Smilla, Gina, Sting
 
Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Ess
Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Mira
Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Kisen
Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

 

9a. LEK 2
Leklust

Bilbo, Kisen
Leker ej.

Astro, Eo
Leker ej men visar intresse.

Gina, Smilla, Sting
Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Ess
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

9b. LEK2
Gripande

Astro, Bilbo, Kisen
Griper ej.

Mira, Smilla
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Ess, Eo, Gina, Sting
Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

10. SKOTT

Bilbo, Gina, Mira
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Ess
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Astro
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kisen, Eo, Smilla, Sting
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.