Mentalbeskrivningsöversikt över våran 3:e kull efter My Preciouss & Estellet´s Backus-Boy

Hockey = Merlin
Isse = Isolde
Lisa = Guinevere
Smilla = Excalibur
Sudden = Galahad
Rex = Kung Artur
Viggo = Lancelot

Mentalbeskrivnings protokoll 070711 Schnauzergläntans Kennel – Artursagan.

 

 

1

2

3

4

5

Kommentar

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Isse

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Lisa

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Smilla, Isse, Lisa

Följer med hela sträckan, neutral.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

 

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Isse, Lisa
Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Rex

Leker ej men visar intresse.

Sudden

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Hockey, Viggo, Smilla, Isse, Lisa
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

2b. LEK 1
Gripande


Griper ej.

Isse

Griper ej, nosar på föremålet.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Lisa

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

2c. LEK 1
Dragkamp


Rex, Isse

Biter ej.

Smilla

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Sudden, Hockey, Viggo

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Lisa

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

 

3a. JAKT
Förföljande

 
Isse

Startar ej.

 Startar men avbryter.

Rex, Hockey, Smilla, Lisa

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Sudden, Viggo, Rex 2ggr, Smilla 2 ggr

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. JAKT
Gripande

Hockey, Viggo, Smilla, Isse, Lisa Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Sudden, Smilla 2 ggr , Lisa 2 ggr Griper ej, nosar på föremålet.

Rex

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Rex, Smilla, Isse, Lisa

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Sudden, Hockey, Viggo

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Lisa

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Isse

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Isse, Lisa Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

 

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Rex, Sudden, Smilla

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Hockey, Viggo, Isse, Lisa

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

 

5d. AVST.LEK
Leklust

Rex, Sudden, Hockey, smilla, Isse, Lisa

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Viggo

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Rex, Sudden, Hockey, Smilla, Isse, Lisa

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Viggo

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

 

6a. DUMPEN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Sudden, Hockey, Viggo, Isse, Lisa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Rex, Smilla

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

 

6b. DUMPEN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden.

Rex, Sudden, Hockey,Viggo, Isse

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6c. DUMPEN.
Nyfikenhet

Rex, Viggo

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Sudden, Hockey, Isse, Lisa

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Smilla

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. DUMPEN.
Kvarstående rädsla

Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Isse

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Rex

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Lisa

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6e. DUMPEN.
Kvarstående intresse

Rex, Sudden, Smilla, Lisa

Inget intresse för overallen.

Hockey, Viggo, Isse

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a. SKRAMMEL.
Rädsla

Rex, Lisa

Stannar, kort stopp.

Sudden, Hockey

Hukar sig och stannar.

Viggo, Smilla, Isse

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

 

7b. SKRAMMEL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Smilla

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Viggo

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Rex

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Sudden, Hockey, Isse, Lisa

Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c. SKRAMMEL.
Kvarstående rädsla


Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Isse

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Smilla, Lisa

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. SKRAMMEL.
Kvarstående intresse

Rex, Sudden, Hockey, Viggo, Smilla, Isse, Lisa

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

 

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Smilla

Visar inga hot-beteenden

Rex, Isse, Lisa

Visar enstaka hotbeteenden.

Sudden, Hockey, Viggo

Visar flera hot-beteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Rex, Isse, Lisa

Tittar till mot spökena då och då.

Viggo, Smilla

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Sudden, Hockey

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN
Rädsla

Hockey

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Sudden, Viggo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Rex, Smilla, Isse, Lisa

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Rex, Viggo, Lisa

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Sudden, Smilla

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Hockey

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Isse

Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Rex, Hockey, Viggo. Lisa

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Sudden, Smilla, Isse

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

 

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Sudden

Leker ej men visar intresse.

Rex, Smilla, Isse, Lisa

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Hockey, Viggo

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

9b. LEK2
Gripande


Sudden, Smilla, Isse, Lisa

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Rex, Hockey, Viggo

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

10. SKOTT

Rex, Sudden, Viggo, Smilla, Isse

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Hockey, Lisa

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.