Veterinärdata

SVENSKA KENNELKLUBBENS GENETISKA HÄLSOPROGRAM

Grundläggande för alla program är den centrala registreringen av veterinärdata och andra resultat, något som i sin tur bygger på att hundarna är ID-märkta. En viktig princip är att dataregistren finns tillgängliga för var och en som vill utnyttja dem inför ett avelsbeslut eller för specialklubbarna som underlag för deras avelspolicy. Beträffande hälsoprogrammen för fysisk hälsa gäller allmänt att åtgärder endast kan sättas in mot sjukdomar och defekter där diagnostiken är väl beprövad och erkänd.

 

HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)

HD , felaktig utveckling av höftleden som diagnosticeras med hjälp av röntgen.
Resultat av höftledsröntgen registreras centralt för samtliga raser.
Samtliga hundar skall vara ID-märkta senast vid röntgentillfället med av SKK godkänd metod. För flertalet raser gäller att hunden skall vara minst 12 månader gammal för att resultatet skall bli officiellt. Dock gäller för ett antal raser att de skall ha uppnått 18 månaders ålder för en officiell höftledsdiagnos.
Fram till 1999.12.31 avlästes och graderades med H = utan anmärkning, grad I =lindrig dysplasi och grad II - IV måttlig - kraftig dysplasi.
Avläsning sker sedan 2000.01.01 enligt FCIs regler med gradering: A, B, C, D och E. (Några raser är undantagna. Dessa avläses under en försöksperiod enligt tidigare gradering).
Graderna A och B godkännes i de fall krav på höftleder utan anmärkning krävs. Grad C är en lindrig dysplasi och D samt E är måttlig respektive kraftig dysplasi.
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det för respektive ras framgår vilka regler som gäller.

ARMBÅGSLEDSARTHROS (AD)

AD, onormal förslitning av ledbrosket som ger upphov till benpålagringar.
Resultat av armbågsledsröntgen registreras central för samtliga raser.
Hundarna skall vara ID-märkta senast vid röntgentillfället med av SKK godkänd metod samt ha uppnått 12 månders ålder.
Avläsningen sker med gradering: ua= inga påvisbara förändringar, lbp (1)= lindriga benpålagringar, mbp (II)= måttliga benpålagringar, kbp (III) = kraftiga benpålagringar.
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det för respektive ras framgår vilka regler som gäller.

KNÄLEDSARTHROS

Resultat av knäledsröntgen registreras centralt för boxer. Hundarna skall vara minst 12 månader gamla och ID-märkta med av SKK godkänd metod..
Avläsningen sker med gradering: ua= inga påvisbara förändringar, lbp (I) , mbp (II), kbp (III).
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det framgår vilka regler som gäller.

PATELLA LUXATION

Diagnos ställes med hjälp av palpatorisk undersökning av knälederna.
Resultat av undersökning avseende patella luxation registreras central för affenpinscher, finsk spets samt japansk spets. Vid undersökningstillfället skall hundarna vara ID-märkta med av SKK godkänd metod.
Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

ÖGONUNDERSÖKNINGAR

Ärftligt betingade ögonsjukdomar förekommer på ett flertal raser.
Resultat av ögonundersökningar har efter ansökan från respektive specialklubb tidigare registrerats centralt för vissa raser. Från och med 1 juli 2002 registreras resultatet av ögonundersökningar centralt för samtliga raser.
Samtliga hundar skall vara ID-märkta senast vid undersökningstillfället med av SKK godkänd metod.
Undersökningen skall utföras av veterinär med speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund.
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det för respektive ras framgår vilka regler som gäller.

HJÄRTSTATUS

Genom auskultation kontrolleras hjärtstatus hos cavalier king charles spaniel. Hundarna skall ha uppnått 24 månaders ålder samt vara ID-märkta med av SKK godkänd metod för att resultatet skall bli officiellt.
Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Resultaten; utan anmärkning respektive konstaterat biljud registreras.
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det framgår vilka regler som gäller.

PROGRESSIV NEFROPATI (PNP)

PNP är en njursjukdom som orsakas av en medfödd underutveckling av båda njurarna. Diagnosen ställs bara med säkerhet genom mikroskopisk undersökning av njurvävnad.
Diagnosticerade fall rapporteras till SKK och registreras centralt för de raser som klubben begärt detta:
Berner sennenhund, boxer, cairnterrier, cocker spaniel, flat coated retriever, lhasa apso, shih,tzu, irish softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier samt welsh springer spaniel.

HEMOFILIA

Hemofili A, blödarsjuka har påvisats hos schäfer. Blodprov testas på Institutet för klinisk kemi, Uppsala.
Inkomna testresultat gällande schäfer registreras och blödare/anlagsbärare spärras för avel.
Samtliga hundar skall vara ID-märkta med av SKK godkänd metod vid provtagningstillfället.

DNA-ANALYS, NATTBLINDHET

Central registrering sker av DNA-analys RPE65 för att diagnosticera nattblindhet hos briard.
Blodprov kan tas av samtliga veterinärer. Hundarna skall vid provtagningstillfället vara ID-märkta med av SKK godkänd metod. DNA-analysen utföres vid Intitutionen för husdjursgenetik vid SLU,Uppsala.

DNA-ANALYS, CANINE LEUKOCYTE DEFICIENCY, CLAD

CLAD är en ärftligt betingad immunbristsjukdom hos irländsk setter.
Central registrering sker av DNA-analys avseende CLAD hos irländsk setter. Blodprov kan tas av samtliga veterinärer. Hundarna skall vid provtagningstillfället vara ID-märkta med av SKK godkänd metod.
DNA-analysen utföres vid Intitutionen för husdjursgenetik vid SLU,Uppsala.
Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det framgår vilka regler som gäller.

Källa: SKK Veterinärdata.